Kodi Etik Ministror

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Kodi Etik, është konceptuar si një mjet për të nxitur përmirësimin e vazhdueshëm të qëndrimeve dhe sjelljeve drejt standardeve më të larta të drejtimit dhe ridimensionimin e moralitetit të zakonshëm në sferën e çështjeve qeveritare.

Kodi ka për qëllim të përcaktojë rregullat e etikës, që do të garantojnë një sjellje të denjë të cdo anëtarit të Këshillit të Ministrave në ushtrimin e funksionit të tij si anëtar i organit kolegjial apo si organ individual, si dhe në cilësinë e tij personale, në përputhje me interesin e ligjshëm publik dhe me programin e qeverisë.

Rregullat etike të këtij Kodi janë të detyrueshme për t’u zbatuar nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Ministrave.


Njoftime
  • Trajnimi dy ditor me pikat fokale të OGP-së, Sekretariatit, Kabinetit të MShSSh dh... Më shumë...
  • Konferenca V “E Drejta për Informim – Hapje, Transparencë, Digjitalizi... Më shumë...
  • Takimi pararendës mbi ecurinë e raportimeve pranë Komisionit Europian në lidhje me... Më shumë...
  • Takimi me përfaqësues të institucioneve dhe ekspertëve vendas e të huaj mbi ngritj... Më shumë...
  • Takime me Agjencitë e përzgjedhura për pajisjen me standardin ISO 9001 për “... Më shumë...