Misioni

Zmadho tekstin Zvogëlo tekstin

Publikim

Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve ka si mision hartimin, bashkërendimin dhe zbatimin e politikave shtetërore që synojnë qeverisjen e mire me standarde të larta në ofrimin e shërbimeve publike. Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve duhet të kujdeset që këto shërbime të jenë të cilësishme, të synojnë ushtrimin e të drejtave të qytetarëve, përmirësimin e jetesës së tyre dhe përballueshmërinë financiare për marrjen e tyre.

Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve brenda fushës së tij të përgjegjësisë synon të sigurojë, zbatimin e parimeve të një kornizë eficiente, transparente dhe të integruar për politikat e mirëqeverisjes, në përputhje me Parimet e Administratës Publike si edhe standardet e BE/SIGMA; edhe nga ana tjetër, të integrojë kuadrin strategjik të politikave, prioriteteve dhe reformave shtetërore të mirëqeverisjes, brenda kësaj kornize, duke respektuar cdo angazhim shtetëror në zbatimin e reformave.

Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve ka si mision pas konsultimit me ILDKPKI-në të mundësojë përmbledhjen e rregullave të etikës për ministrat në një manual të vetëm, me udhëzime konkrete për zbatimin e detyrimeve që burojnë nga legjislacioni për konfliktin e interesit dhe të informojë për këtë në mënyrë periodike.


Njoftime
  • Samiti Global i Partneritetit për Qeverisje të Hapur (OGP) në Tallin, Estoni Më shumë...
  • Ministri i Shtetit për Standardet e Shërbimeve, Znj. Milva Ekonomi mori pjesë në c... Më shumë...
  • Zhvillohet tryeza teknike për hartimin e Sistemit të Menaxhimit të Performancës me... Më shumë...
  • Nënkomiteti i 11-të i Grupit të Posaçëm për Reformën e Administratës Publike (RAP) Më shumë...
  • Mbahet mbledhja e radhës e Këshillit Kombëtar për Shoqërinë Civile (KKShC) Më shumë...